Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
Quick Search  
  Adv Search
2021 Vol. 38, No. 04
Published: 15 December 2021

 
403 Geotectonic division and uranium metallogenetic model of African continent
YAO Zhenkai, HUANG Hongye, XU Yong
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.001
2021 Vol. 38 (04): 403-413 [Abstract] ( 37 ) HTML (1 KB)  PDF (3162 KB)  ( 39 )
414 Sedimentary characterestics and metallogenic prospect of sandstone type uranium deposit in Shawan Formation of Chepaizi uplift, Junggar Basin
HE Feng1, HE Song 2, HE Zhongbo1, JIA Cui1, ZHANG Zilong1
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.002
2021 Vol. 38 (04): 414-423 [Abstract] ( 34 ) HTML (1 KB)  PDF (20467 KB)  ( 25 )
424 Status and problems in the research on ore-forming fluids of hydrothermal uranium deposit in southern China
QIU Linfei, PANG Yaqing
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.003
2021 Vol. 38 (04): 424-435 [Abstract] ( 25 ) HTML (1 KB)  PDF (7039 KB)  ( 35 )
436 Densification origin of host layer and its implications to sandstone type uranium deposit prospecting in northern Sichuan Basin
DING Bo1, HE Feng1, LIU Hongxu1, QIU Linfei1, XIAO Kexiang2, WANG Zhanyong2, YANG Jiabao2
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.004
2021 Vol. 38 (04): 436-445 [Abstract] ( 25 ) HTML (1 KB)  PDF (19179 KB)  ( 17 )
446 Characteristics of granites and their geological role in uranium mineralization in South China
JIANG Weibing, SHAO Shang, LIN Kun, LI Haidong
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.005
2021 Vol. 38 (04): 446-456 [Abstract] ( 32 ) HTML (1 KB)  PDF (4029 KB)  ( 40 )
457 Application of automatic generation of horizontal projection of uranium ore body based on VBA technology
XU Zhiqiang, WANG Longhui
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.006
2021 Vol. 38 (04): 457-469 [Abstract] ( 27 ) HTML (1 KB)  PDF (12501 KB)  ( 15 )
470 Discuss on the geochemical characteristics of ore and its relation to grade in Julong'an deposit of Xiangshan uranium ore field
YIN Yongbing1, 2, LI Haiying3, 4, KONG Dexu 1, 2, HAN Piaoping1, 2, LU Teng 1, 2, WAN Huanhuan1, 2, GUO Fusheng3
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.007
2021 Vol. 38 (04): 470-478 [Abstract] ( 33 ) HTML (1 KB)  PDF (2666 KB)  ( 37 )
479 Uranium mineralization characteristics of granite in central Langshan
MA Jie, SHI Baoyin, XIE Fei
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.008
2021 Vol. 38 (04): 479-485 [Abstract] ( 26 ) HTML (1 KB)  PDF (6521 KB)  ( 23 )
486 Discussion on general situation and origin of geothermal water in Mianhuakeng uranium deposit
FANG Xiaoqi, QI Jiaming, CAO Haojie, TANG Shiyao
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.009
2021 Vol. 38 (04): 486-491 [Abstract] ( 27 ) HTML (1 KB)  PDF (7011 KB)  ( 16 )
492 Study on vertical zonation characteristics of indicator elements in Zhutongjian uranium deposit of Xiazhuang ore field, #br# Northern Guangdong
WANG Jiayue, HU Peng, WANG Qinghao
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.010
2021 Vol. 38 (04): 492-499 [Abstract] ( 30 ) HTML (1 KB)  PDF (3694 KB)  ( 26 )
500 A frequency dependent pre-stack velocity analysis method
LIU Yang, LI Hongxing, REN Hongli, ZHANG Jiahui, WU Xinyu
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.004.011
2021 Vol. 38 (04): 500-504 [Abstract] ( 29 ) HTML (1 KB)  PDF (4315 KB)  ( 21 )
505 Application and experimental study of mercury measurement method in Gulu high temperature geothermal field, Tibet
SONG Liang1, XIE Yingchun2, CHENG Jixing1, ZHU Wanfeng1, WU Guodong1, WANG Dongsheng1, LI Ling2, LI Bin2
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.012
2021 Vol. 38 (04): 505-516 [Abstract] ( 28 ) HTML (1 KB)  PDF (11079 KB)  ( 15 )
517 Evaluation of uncertainty in the determination of uranium content in mine wastewater by ultrasonic-assisted Digestion-ICP-MS
PAN Weichao, ZOU Qiao, LIU Hong
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.013
2021 Vol. 38 (04): 517-525 [Abstract] ( 26 ) HTML (1 KB)  PDF (1623 KB)  ( 16 )
526 Application and analysis on green exploration technology in uranium drilling engineering in Zhuguang metallization cluster, Guangdong
TONG Juntao, LYU Wenjun, ZENG Ling, CHEN Ming
DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.04.014
2021 Vol. 38 (04): 526-532 [Abstract] ( 25 ) HTML (1 KB)  PDF (20866 KB)  ( 15 )
  News
  Download
  Links
Copyright © Editorial Board of
Tel: 0731-88877163 E-mail: pmbjb@csu.edu.cn
Supported by: Beijing Magtech