Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
Quick Search  
  Adv Search
2021 Vol. 38, No. 03
Published: 15 September 2021

 
287 Construction situation of uranium exploration informatization and development idea for the 14th Five-Year Plan in China
ZHANG Minglin1,LIU Yang2,WU Jianyong3,ZHU Pengfei4,ZHANG Haohao5,ZHANG Xialin6
DOI: DOI:10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.001
2021 Vol. 38 (03): 287-294 [Abstract] ( 167 ) HTML (1 KB)  PDF (1330 KB)  ( 176 )
295 A review on the development of mineral deposit science in the era of big data
LU Yingchuan1,LI Peng1,WANG Hao1,ZHANG Xiang1,TANG Yulei1,XIE Gen2
DOI: DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.002
2021 Vol. 38 (03): 295-310 [Abstract] ( 121 ) HTML (1 KB)  PDF (1629 KB)  ( 172 )
311 Characteristics of chlorite and their relationship with uranium mineralization in the Bayinqinggeli uranium deposit of Ordos Basin
LUO Xiaoneng,ZHANG Yuyan,YI Chao,ZHANG Zilong,HE Sheng,ZHANG Yan
DOI: DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.003
2021 Vol. 38 (03): 311-320 [Abstract] ( 112 ) HTML (1 KB)  PDF (2102 KB)  ( 102 )
321 Temporal and spatial distribution of uranium resources in the United States
LIU Ying1,LI Mangen1,WANG Tian1,NIE Fengjun1,CAI Yuqi2,CHEN Niannan1
DOI: DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.004
2021 Vol. 38 (03): 321-327 [Abstract] ( 159 ) HTML (1 KB)  PDF (919 KB)  ( 91 )
328 Analysis on geological features and ore controlling factors of uranium mineralization in northern Xiangshan ore field
SI Zhifa, NIE Jiangtao, GUO Jian, MA Yongsheng
DOI: DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.005
2021 Vol. 38 (03): 328-335 [Abstract] ( 109 ) HTML (1 KB)  PDF (3592 KB)  ( 93 )
336 Geological characteristics and prospective analysis of uranium mineralization in Luopi area, Xiangshan uranium re field, Jiangxi province
MA Yingying1, 2, WANG Jianguo1, 2, YAO Yijun1, 2
DOI: DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.006
2021 Vol. 38 (03): 336-342 [Abstract] ( 107 ) HTML (1 KB)  PDF (2196 KB)  ( 152 )
343 The characteristic of hydrocarbon source rocks and the gas exploration direction in Nanpanjiang depression
WANG Zhi1, JIANG Weibing1, LI Zhongshu 1, LIU Wenquan1, LI Jun1, ZHENG Xing1, KUANG Guodun2
DOI: DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.007
2021 Vol. 38 (03): 343-350 [Abstract] ( 98 ) HTML (1 KB)  PDF (2314 KB)  ( 76 )
351 Application of high-precision magnetic method and AMT in Hongshiquan uranium deposit area
CHEN Tao, CHEN Cong, WANG Shengyun, ZHOU Junjie, HU Bo
DOI: DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.008
2021 Vol. 38 (03): 351-357 [Abstract] ( 110 ) HTML (1 KB)  PDF (2070 KB)  ( 137 )
358 Comparative study on uranium content of Happy Valley uranium deposit between gamma logging interpretation and rock (ore) core sample analysis in Namibia
ZHAO Xigang1,ZHU Xiyang2,LI Shengxiang2,WANG Jinping2,CONG Weike 2,ZHANG Jiyun 2
DOI: DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.009
2021 Vol. 38 (03): 358-364 [Abstract] ( 92 ) HTML (1 KB)  PDF (1667 KB)  ( 79 )
365 Participation in IAEA World Wide Open Proficiency Test —An example of gamma radionuclide measurement in water
WANG Tiejian,GUO Dongfa,TIAN Fei,FENG Shuo,XIE Shengkai,HUANG Qiuhong,LI Li
DOI: DOI:10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.010
2021 Vol. 38 (03): 365-372 [Abstract] ( 88 ) HTML (1 KB)  PDF (1121 KB)  ( 67 )
373 Discussion on the factors influencing the measurement results of AWCC
LU Hong,CHU Quanli,LI Duohong,LIU Likun,CHEN Fanglei,ZHOU Zhibo
DOI: DOI:10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.011
2021 Vol. 38 (03): 373-379 [Abstract] ( 96 ) HTML (1 KB)  PDF (1373 KB)  ( 112 )
380 Current status and prospect of data management in Underground Research Laboratories for geological disposal of high-level radioactive waste
MA Mingqing,LING Hui,MA Jiayi
DOI: DOI:10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.012
2021 Vol. 38 (03): 380-387 [Abstract] ( 100 ) HTML (1 KB)  PDF (1698 KB)  ( 102 )
388 Radiation environmental impact assessment of multi gamma-ray sources calibration equipment
MA Xiao,ZHANG Baozeng,WANG Wei
DOI: DOI:10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.013
2021 Vol. 38 (03): 388-393 [Abstract] ( 92 ) HTML (1 KB)  PDF (1271 KB)  ( 93 )
394 Distribution characteristics and phytoremediation of uranium-contaminated soil in uranium mines: A review
FAN Wenzhe,WANG Wei,WU Shaoxu,DU Xichen
DOI: DOI:10.3969/j.issn.1672-0636.2021.03.014
2021 Vol. 38 (03): 394-401 [Abstract] ( 94 ) HTML (1 KB)  PDF (866 KB)  ( 213 )
  News
  Download
  Links
Copyright © Editorial Board of
Tel: 0731-88877163 E-mail: pmbjb@csu.edu.cn
Supported by: Beijing Magtech